Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank

Hình ảnh thi công hoàn thiện tầng 1

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 1

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 2

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 3

Hình ảnh thi công hoàn thiện tầng 2

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 10

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 11

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 12

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 13

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 14

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 15

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 16

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 17

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 18

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 19

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 20

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 21

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 22

Thi công cải tạo, sửa chữa PGD - văn phòng CN2 Vietinbank 23